Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

 
 
นายพิษณุพล ช่างประดับ
นายก อบต. อู่ตะเภา
 
 
         หน่วยงานภายใน อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  งานสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  โรงเรียนผู้สูงอายุ
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         โครงการงานภายใน อบต.
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
 
 

         บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงาน อบต.
ผู้นำท้องถิ่น
 
 

         ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
การกำหนดราคากลาง
ข่าวประกาศ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         การดำเนินงานของ อบต.
การดำเนินงานทั้งหมดของ อบต.
การดำเนินงาน สำนักงานปลัด อบต.
การดำเนินงาน กองคลัง
การดำเนินงาน กองช่าง
การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
การดำเนินงาน สสส.
การดำเนินงาน งานสภา
การดำเนินงาน งานพัฒนาชุมชน
การดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
การดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 


 
บุคคลากร อบต.
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 


 
หน้าหลัก > ถามตอบ Q&A
 
 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ถาม : ใครเป็นผู้เสียภาษีกรณีเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเสียชีวิต
ตอบ : ผู้จัดการมรดกหรือทายาท เป็นผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษี กรณีเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถึงแก่ความตาย
ถาม : บ้านตัวอย่างของโครงการหมู่บ้านจัดสรรจะต้องเสียภาษีในอัตราใด
ตอบ : บ้านตัวอย่างของโครงการหมู่บ้านจัดสรร จะต้องเสียภาษีในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากถูกสร้างไว้เพื่อ รอการขาย ถือเป็นประกอบพาณิชยกรรมอย่างหนึ่งต้องเสียภาษีเริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.3
ถาม : ที่ดินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านพักอาศัยจะต้องเสียภาษีอย่างไร
ตอบ : การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย หมายความรวมถึงช่วงเวลาการก่อสร้างหรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยด้วย ดังนั้น ที่ดินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านพักเพื่ออยู่อาศัยจะต้องเสียภาษี ในประเภทที่อยู่อาศัย โดยเสียภาษีเริ่มต้นในอัตราร้อยละ 0.02
ถาม : ผู้เสียภาษีจะต้องไปชำระภาษี ที่สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงหรือไม่
ตอบ : เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีอาจชำระภาษีโดยการชำระที่สำนักงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ชำระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือชำระผ่านทางธนาคารหรือ โดยวิธีการอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด
ถาม : ที่ดินตาบอดไม่มีทางออกสาธารณะจะต้องเสียภาษีหรือไม่
ตอบ : กฎหมายภาษีที่ดินไม่ได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีที่ดินตาบอด อย่างไรก็ตามกรมธนารักษ์ ได้มีการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินต่ำกว่าราคาที่ดินแปลงปกติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ในที่ดิน เจ้าของ ที่ดินอาจขอเปิดทางออกสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทำการเกษตร อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการอื่น รวมถึง อาจทำหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ได้รับยกเว้นในการจัดเก็บภาษี
ถาม : ที่ดินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ สามารถเข้าไปทำประโยชน์ได้จะถือเป็นที่ดินรกร้างเปล่าหรือไม่
ตอบ : ที่ดินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ไม่ถือเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพแต่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองยังคงต้องเสียภาษีในประเภทอื่นๆ เริ่มต้นใน อัตราร้อยละ 0.3
ถาม : ที่ดินเป็นดินเค็ม ดินเปรี้ยว ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจะต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร
ตอบ : การพิจารณาว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควร แก่สภาพให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ สภาพดิน ความลาดชันของพื้นดิน และการใช้ประโยชน์ของ ที่ดินบริเวณข้างเคียงประกอบด้วย ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ และหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินอยู่ระหว่างการนำที่ดินมาฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้สามารถใช้ ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมได้ กรณีนี้จะถือว่าเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมเสีย ภาษีเริ่มต้นในอัตราร้อยละ 0.01
ถาม : โครงสร้างอาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และปล่อยทิ้งร้างไว้จะเสียภาษีอย่างไร
ตอบ : โครงสร้างอาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และปล่อยทิ้งร้างไว้ไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย แต่ที่ดินซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคารดังกล่าว ยังคงต้องเสียภาษีในประเภททิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควร แก่สภาพ โดยเสียภาษีเริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.3
ถาม : บ้านเช่า ซึ่งผู้เช่าใช้ชั้นล่างขายของชำ และชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เช่าใครเป็นผู้เสียภาษีและจะต้องเสียภาษี อย่างไร
ตอบ :
1. กฏหมายกำหนดให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี ดังนั้น กรณีนี้ผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของบ้านจึงเป็น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฏหมาย

2. เนื่องจากบ้านเช่ามีการใช้ประโยชน์หลายประเภท จึงต้องคำนวนภาษีแยกตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์จริง โดย ชั้นล่างที่ขายของชำจะต้องเสียภาษีประเภทอื่นๆ เริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.3 ส่วนใช้บนใช้เป็นที่อยู่อาศัยจะต้อง เสียภาษีประเภทที่อยู่อาศัย เริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.02
ถาม : กรณีบ้านสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่เพราะมีฤกษ์กำหนดเข้าอยู่อาศัยในอนาคต จะเสียภาษีอย่างไร
ตอบ : บ้านสร้างเสร็จแล้ว และมีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัย แม้จะยังไม่ได้เข้าอยู่อาศัย บ้านดังกล่าวยังคงถือเป็นสิ่ง ปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยจะต้องเสียภาษีประเภทที่อยู่อาศัย เริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.02


 
Design by ANW