Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

 
 
นายพิษณุพล ช่างประดับ
นายก อบต. อู่ตะเภา
 
 
         หน่วยงานภายใน อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  งานสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  โรงเรียนผู้สูงอายุ
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         โครงการงานภายใน อบต.
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
 
 

         บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงาน อบต.
ผู้นำท้องถิ่น
 
 

         ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
การกำหนดราคากลาง
ข่าวประกาศ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         การดำเนินงานของ อบต.
การดำเนินงานทั้งหมดของ อบต.
การดำเนินงาน สำนักงานปลัด อบต.
การดำเนินงาน กองคลัง
การดำเนินงาน กองช่าง
การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
การดำเนินงาน สสส.
การดำเนินงาน งานสภา
การดำเนินงาน งานพัฒนาชุมชน
การดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
การดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 


 
บุคคลากร อบต.
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 


 
หน้าหลัก > การดำเนินงานของ อบต. ทุกหน่วยงาน > การดำเนินงานของ สำนักงานปลัด อบต.
 
> การดำเนินงานของ อบต. ทุกหน่วยงาน
> การดำเนินงานของ สำนักงานปลัด อบต.
> การดำเนินงานของ กองคลัง
> การดำเนินงานของ กองช่าง
> การดำเนินงานของ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
> การดำเนินงานของ สสส.
> การดำเนินงานของ งานสภา
> การดำเนินงานของ งานพัฒนาชุมชน
> การดำเนินงานของ โรงเรียนผู้สูงอายุ
> การดำเนินงานของ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
การดำเนินงานของ สำนักงานปลัด อบต.
 
26 กุมภาพันธ์์ 2558/15:09:02 Aministrator
เปิด : 001553 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา

 


 
Design by ANW