Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

 
 
นายอรชุน ช่างประดับ
นายก อบต. อู่ตะเภา
 
 
         หน่วยงานภายใน อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  งานสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  โรงเรียนผู้สูงอายุ
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         โครงการงานภายใน อบต.
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
 
 

         บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงาน อบต.
ผู้นำท้องถิ่น
 
 

         ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
การกำหนดราคากลาง
ข่าวประกาศ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         การดำเนินงานของ อบต.
การดำเนินงานทั้งหมดของ อบต.
การดำเนินงาน สำนักงานปลัด อบต.
การดำเนินงาน กองคลัง
การดำเนินงาน กองช่าง
การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
การดำเนินงาน สสส.
การดำเนินงาน งานสภา
การดำเนินงาน งานพัฒนาชุมชน
การดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
การดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 


 
บุคคลากร อบต.
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 


 
หน้าหลัก > ข่าวสารทั้งหมด > ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ > กิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2560
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 

กิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 

งานประชาสัมพันธ์ค่ะ
.........20 ก.ค.60 จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เชิญสมาชิกชมรม ม.1/ม.2/ม.3/ม.4/ม.5 มาโดยพร้อมเพียงกัน ณ วัดหนองตาตนจ่ะ เวลา 08.00 เป้นต้นไป (คนที่ไม่ได้สมัครก็มาได้นะจ่ะ)
..........เวทีการตั้งปณิธานเพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้งความดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป้็นพระชารกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 
..........21 ก.ค. 60 เวลา 09.00 ณ วัดหนองตาตน
.............................เวลา 13.00 น. ณ วัดหนองกระทุ่ม 
...........22 ก.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ ศาลา SML
..............................เวลา 13.00 น. ณ วัดท่าอู่้
............23 ก.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ วัดอู่ตะเภา
อย่าลืมนะจ่ะชาวตำบลอู่ตะเภา


 

 
Design by ANW