Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

 
 
นายพิษณุพล ช่างประดับ
นายก อบต. อู่ตะเภา
 
 
         หน่วยงานภายใน อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  งานสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  โรงเรียนผู้สูงอายุ
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         โครงการงานภายใน อบต.
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
 
 

         บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงาน อบต.
ผู้นำท้องถิ่น
 
 

         ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
การกำหนดราคากลาง
ข่าวประกาศ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         การดำเนินงานของ อบต.
การดำเนินงานทั้งหมดของ อบต.
การดำเนินงาน สำนักงานปลัด อบต.
การดำเนินงาน กองคลัง
การดำเนินงาน กองช่าง
การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
การดำเนินงาน สสส.
การดำเนินงาน งานสภา
การดำเนินงาน งานพัฒนาชุมชน
การดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
การดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 


 
บุคคลากร อบต.
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 


 
หน้าหลัก > หน่วยงาน อบต.อู่ตะเภา > สำนักงานปลัด อบต.

สถานที่ตั้ง
: องค์การบริหารส่วนตำบล อู่ตะเภา หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 056-410626
เบอร์โทรสาร
: 056-410626

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

1 งานบริหารงานทั่วไป นโยบายและแผน

- งานบริหารทั่วไป

มีขอบเขตการทำงานประกอบไปด้วย งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน งานนโยบายและแผน งานวิชาการและงบประมาร งานข้อมูลประชาสัมพันธ์ งานกฎหมายและคดี งานข้อบัญญัติและระเบียบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ งานถ่ายโอนกิจกรรมบริหารสาธารณะต่าง ๆ งานรัฐพิธี

งานนโยบายและแผน 

มีขอบเขตการทำงานประกอบไปด้วย กำหนดแนวทางการพัฒนามาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ การผังเมือง ปัญหาของท้องถิ่นและให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา และร่างแผนปฏิบัติการ ประสานประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนท้องถิ่น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

2  งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมสงเคราะห์

- งานส่งเสริมอาชีพ  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรม  

มีขอบเขตการทำงานประกอบไปด้วย ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์เรื่องการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำรวจและรวบรวมข้อมูลให้คำปรึกษาและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การพัฒนาเด็กเล็ก งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้คำแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานสังคมสงเคราะห์ 

มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่สตรี เด็ก คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชน จัดทำแผนงาน ดำเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน เป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมประชาชนให้มีความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ให้คำแนะนำและฝึกอบรม เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมในครัวเรือน และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

3  งานรักษาความสะอาด อนามัย สิ่งแวดล้อม และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วย การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย การวางผังเมือง การจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค–บริโภค  งานควบคุมสิ่งแวดล้อม ควยคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ งานป้องกันแก้ไขตุรำคาญจากมลภาวะ จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันละระงับอัคคีภัย งานช่วยเหลือและบริการประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน และตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


  ข่าวสารสำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 22 กันยายน 2563/08:57:10
บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563

โฟส : 17 กันยายน 2563/15:16:24
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือนกันยายน 2563

โฟส : 17 กันยายน 2563/15:15:00
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือนกันยายน 2563

โฟส : 21 สิงหาคม 2563/15:37:17
รับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

โฟส : 14 สิงหาคม 2563/13:32:27
ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ HP LASERJET P1006

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่
  แกลเลอรี่ภาพถ่ายสำนักงานปลัด อบต.
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 137
หน้า 1 / 23 ถัดไป หน้าสุดท้าย

พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
รูปภาพ 11 ภาพ
สายใยรัก
รูปภาพ 33 ภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชนบทปีงบประมาณ2563
รูปภาพ 14 ภาพ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.อู่ตะเภารับการนิเทศติดตามผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุ
รูปภาพ 5 ภาพ
กิจกรรมสาธารณะเเละบำเพ็ญประโยชน์ของเด็กเเละเยาวชนตำบลอู่ตะเภา
รูปภาพ 22 ภาพ
ที่ดินและที่อยู่อาศํย
รูปภาพ 19 ภาพ

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 137
หน้า 1 / 23 ถัดไป หน้าสุดท้าย

 
Design by ANW   
 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/anywhere/domains/autapao.go.th/public_html/department_type.php on line 603