Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
อัลบัมภาพกิจกรรม ของ อบต.อู่ตะเภา ทั้งหมด 105 แกลเลอรี่
 
ธ ก ส มโนรมย์และ ธ ก สจังหวัดชัยนาท และท่านนายอำเภอมโนรมย์มอบถังเก็บนำ้ให้กับให้กับ อบตอู่ตะเภา และอ
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 12 ภาพ

ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1, 2559เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 21 ภาพ

ประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลอู่ตะเภา ณ วัดหนองตาตน
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 10 ภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภาอบรมชมรมผู้สูงอายุของตำบลอู่ตะเภาณ วัดหนองตาตน
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 13 ภาพ

กีฬาต้านยาเสพติด 2559
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 15 ภาพ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ70ปีที่อ.หนองมะโมงจ.ชัยนาทค่ะ
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 12 ภาพ

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 2 ภาพ

กองบิน 4 นำน้ำมาแจกจ่ายประชาชน ในตำบลอู่ตะเภา สู้ภัยแล้ง
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 8 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  
 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 9 ธันวาคม 2559/09:03:48
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน)
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 17 พฤศจิกายน 2559/10:09:08
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (ผู้อำนวยการคลัง)
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 15 มิถุนายน 2559/09:39:23
เรียนรู้อาเซียน
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 14 มิถุนายน 2559/10:03:35
พิษของยาเสพติด
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 พฤษภาคม 2559/09:22:37
รณรงค์ไม่เล่นดอกไม้ไฟ ฯลฯ ช่วงประเพณีลอยกระทง
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สสส.
โฟส : 11 พฤษภาคม 2559/15:22:11
ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สสส.
โฟส : 11 พฤษภาคม 2559/15:17:03
ส่งเสริมอาชีพ
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สสส.
โฟส : 11 พฤษภาคม 2559/15:14:23
รณรงค์ไม่ใช้สารเคมี ปลูกผักปลอดสารพิษ
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สสส.
โฟส : 11 พฤษภาคม 2559/15:13:46
ส่งเสริมสินค้าโอทอป
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สสส.
โฟส : 11 พฤษภาคม 2559/15:12:55
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 พฤศจิกายน 2559/14:11:43
กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงือนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัสท์ติกตอนกรีต สายบ้านหางน้ำสาคร-บ้านท่าอู่ หมุู่ที่ 4 บ้านท่าอู่ - หมู่ที่ 5 บ้านอู่ตะเภา ตำบลอู่ตะเภา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 5 ตุลาคม 2559/14:38:23
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 5 ตุลาคม 2559/13:51:29
ประกวดราคาซ่อมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหางน้ำสาคร-บ้านท่าอู่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าอู่-หมู่ที่ 5 บ้านอู่ตะเภา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 15 สิงหาคม 2559/16:10:43
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 9 มิถุนายน 2559/09:33:01
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 13 พฤษภาคม 2559/09:24:25
สอบราคาจ้างจ้างก่อสรา้งระบบประปาบาดาลแบบหอถังสูงพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 3
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 21 มีนาคม 2559/16:23:24
รายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 21 มีนาคม 2559/16:22:10
รายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2559
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 21 มีนาคม 2559/16:08:52
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 8 ธันวาคม 2558/14:05:53
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 4 อันดับล่าสุด

       ประกาศรับสมัคร

 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 22 กรกฏาคม 2559/10:11:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
กองช่าง
โฟส : 19 พฤศจิกายน 2557/09:51:46
รับสมัครพนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง
 
ประกาศรับสมัคร
กองช่าง
โฟส : 15 กันยายน 2557/11:23:44
รับสมัครผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง
 
ประกาศรับสมัคร
กองช่าง
โฟส : 6 สิงหาคม 2556/10:01:39
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างทั่วไป
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       การกำหนดราคากลาง

 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 15 ธันวาคม 2559/11:30:39
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายถนนลอดใต้สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์ หมู่ที่ 2
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 20 กันยายน 2559/10:16:22
ราคากลางจัดซื้อลำโพงเครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 12 กันยายน 2559/15:01:08
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 หน้าบ้านนายสุวรร
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 8 กันยายน 2559/09:44:20
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 18 สิงหาคม 2559/09:37:50
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 8 สิงหาคม 2559/15:36:56
จ้างเหมาเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำนักงาน อบต.
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 8 สิงหาคม 2559/11:57:08
วางท่อ คสล. บริเวณทางข้ามคูระบายน้ำนานายสะอาด โฉมฉาย จำนวน 8 ท่อน หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 8 สิงหาคม 2559/11:54:24
วางท่อ คสล. บริเวณทางข้ามนานายสมบัติ คำไล้ จำนวน 10 ท่อน หมู่ที่ 1
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 17 มิถุนายน 2559/09:26:07
โครงการเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 1
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 17 มิถุนายน 2559/09:23:42
โครงการเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ม.4
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวประกาศ

 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 11 พฤศจิกายน 2559/09:15:51
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรกวดราคาซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหาน้ำสาคร-บ้านท่าอู่
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 4 ตุลาคม 2559/12:57:43
แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 8 กันยายน 2559/09:35:33
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ 1 คัน
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 18 สิงหาคม 2559/09:32:52
ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 15 มิถุนายน 2559/13:27:17
ขยายเขตว่างท่อเมนประปา อบต.
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 มิถุนายน 2559/11:41:38
การป้องกันภัยอันตรายในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 มิถุนายน 2559/11:40:16
การรับเรื่องร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลอู่ตะเภา
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 10 มิถุนายน 2559/09:12:00
แผนอััตรากำลังพนักงาน 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 6 มิถุนายน 2559/09:07:23
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 11 พฤษภาคม 2559/15:07:31
ประกาศใช้แผนงานการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 1 อันดับล่าสุด

       จดหมายข่าว

 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 14 กรกฏาคม 2559/12:01:28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
 
 
  :: การดำเนินงานของ สำนักงานปลัด อบต. ::
แสดงรายการล่าสุด 3 อันดับ จากทั้งหมด 3 รายการ   
26 กุมภาพันธ์์ 2558/15:09:02 Aministrator
เปิดอ่าน : 000396 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา

28 พฤศจิกายน 2556/15:13:34 Aministrator
เปิดอ่าน : 000367 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 แผนบริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา [1]

17 กันยายน 2556/14:39:26 Aministrator
เปิดอ่าน : 001316 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 โครงการ สปสช.อบต.อู่ตะเภา [4]

 


 
 
 

 
Design by ANW