Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
อัลบัมภาพกิจกรรม ของ อบต.อู่ตะเภา ทั้งหมด 285 แกลเลอรี่
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชนบทปีงบประมาณ2563
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 14 ภาพ

กีฬาสีโรงเรียนผุ้สูงอายุ 29 ก.ค. 63
โรงเรียนผู้สูงอายุ
รูปภาพ 15 ภาพ

โรงเรียนเปิด 15/7/63
โรงเรียนผู้สูงอายุ
รูปภาพ 14 ภาพ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.อู่ตะเภารับการนิเทศติดตามผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุ
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 5 ภาพ

กิจกรรม 3 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนผู้สูงอายุ
รูปภาพ 9 ภาพ

กิจกรรมสาธารณะเเละบำเพ็ญประโยชน์ของเด็กเเละเยาวชนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 22 ภาพ

ประชุมสภา สมัยสมัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563
งานสภา
รูปภาพ 12 ภาพ

ที่ดินและที่อยู่อาศํย
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 19 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  
 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/16:31:45
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:32:44
คู่มือปฎิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:28:02
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:22:33
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:21:53
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:21:14
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานฯ
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:20:14
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:19:19
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:18:27
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:17:22
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 14 กรกฏาคม 2563/13:18:10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 13 กรกฏาคม 2563/15:13:25
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 10 กรกฏาคม 2563/13:31:43
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 21 มกราคม 2562/09:59:45
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:48:33
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2562 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จากถนนบ้านโรงวัว บ้านห้วยปูน ถึงบ้านส้มผิว หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:46:39
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จากถนนบ้านโรงวัว บ้านห้วยปูน ถึงบ้านนางส้มผิว หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:44:46
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนบ้านโรงวัว บ้านห้วยปูน ถึง บ้านนางส้มผิว หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 1 พฤศจิกายน 2561/12:52:34
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 1 พฤศจิกายน 2561/12:49:53
เผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 13 มิถุนายน 2561/15:58:07
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ประกาศรับสมัคร

 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 28 มกราคม 2563/13:47:45
การรับสมีครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 10 กันยายน 2562/12:16:26
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 23 สิงหาคม 2562/09:02:54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 30 กรกฏาคม 2562/14:07:30
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 2 ตุลาคม 2561/11:45:25
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 1 สิงหาคม 2561/15:19:36
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 18 กรกฏาคม 2561/10:42:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 19 มิถุนายน 2561/08:51:52
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 29 ธันวาคม 2560/10:55:30
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรและเลือกสรรเป้็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 14 ธันวาคม 2560/14:23:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       การกำหนดราคากลาง

 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:43:17
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้า
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 14 มิถุนายน 2561/16:48:59
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุู่ที่ 3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มีนาคม 2561/11:49:23
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายนานายคำไส
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มีนาคม 2561/11:48:09
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายจากถนนสายเอเซียถึงนานางปุ๊
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มีนาคม 2561/11:46:50
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมติดตั้งบานประตูเปิด-ปิด สายคลองสุดจากโรงสูบถึงบ้านนายสัญญา เกยพยา
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/13:33:06
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งบานประตู เปิด-เปิดท่อระบายน้ำ ตรงสายแยกนานายบุญชู โตจีน หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/13:27:39
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายคลองส่งน้ำ 3 ขวา 1 ตรงข้ามบ้านนายเชิด ขำเดช หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/13:17:08
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงสี สายเหนือถึงที่ดินนางสำเนา โพธิ์สันทัด หมู่ที่ 5
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/12:58:23
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงสี สายเหนือถึงที่ดินนางสำเนา โพธิ์สันทัด หมู่ที่ 5
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/12:04:15
การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งบานประตู เปิด-ปิดท่อระบายน้ำ ตรงสามแยกนานายบุญชู โตจีน หมู่ที่ 4
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวประกาศ

 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 10 สิงหาคม 2563/13:25:34
รายงานการรับจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 10 สิงหาคม 2563/13:23:40
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบทรง 12 เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อย 12 ลบ.ม. ประปาหนองตาตน
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 10 สิงหาคม 2563/13:21:31
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 29 กรกฏาคม 2563/15:35:24
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 29 กรกฏาคม 2563/15:33:44
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 22 กรกฏาคม 2563/15:25:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเปร่ง หมู่ที่ 2
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 22 กรกฏาคม 2563/15:24:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 16 กรกฏาคม 2563/09:37:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 10 กรกฏาคม 2563/13:29:18
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 30 มิถุนายน 2563/13:56:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำสแตนเลสอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 เครื่อง
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 6 อันดับล่าสุด

       จดหมายข่าว

 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 20 ธันวาคม 2561/15:02:02
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปี2562
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 1 พฤษภาคม 2562/08:58:30
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 7 วันอันตราย
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 14 พฤศจิกายน 2560/09:56:04
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 5 พฤษภาคม 2560/14:26:55
รับชำระภาษี
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 1 ธันวาคม 2559/14:25:24
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปี2560
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 14 กรกฏาคม 2559/12:01:28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 9 อันดับล่าสุด

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/15:01:31
ม.9(8)ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:59:33
ม.9(8)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:53:06
ม.9(7)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:51:05
ม.9(4)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:45:30
ม.9(3)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:21:17
ม.7(4)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:19:41
ม.7(3)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:18:06
ม.7(2)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:17:28
ม.7(1)
 
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
 
 
  :: การดำเนินงานของ สำนักงานปลัด อบต. ::
แสดงรายการล่าสุด 3 อันดับ จากทั้งหมด 4 รายการ   
20 ธันวาคม 2561/14:17:58 Aministrator
เปิดอ่าน : 000282 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับสนัยสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ [1]

26 กุมภาพันธ์์ 2558/15:09:02 Aministrator
เปิดอ่าน : 001281 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา

28 พฤศจิกายน 2556/15:13:34 Aministrator
เปิดอ่าน : 001115 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 แผนบริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา [1]

 


 
 
 

 
Design by ANW